เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ก.ย. 2557
28 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

angryข่าวใหม่ ด่วนครับ
สพป.สุโขทัยเขต 2 ได้โอนข้อมูล ชิ่อนักเรียน ครู  ทุกกิจกรรมที่ได้เหรียญทองชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดแพร่แล้ว ขอให้ทุกทีมที่เป็นตัวแทนของ สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=category_show ถ้าต้องการแก้ไขให้เข้าไปที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/ กรอก Username และ Password  ของโรงเรียนตัวเดิม เมื่อครั้งแข่งขันในระดับเขต ที่เข้าระบบโรงเรียน ภายในวันที่ 18 -25  พ.ย  2557

 
 
devilรายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ไประดับภาคที่จังหวัดแพร่ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)
 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า
1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์

เกียรติบัตร ครู นักเรียน กรรมการตัดสิน ในระดับเขตพื้นที่ ให้พิมพ์ ออกมาได้เลย และบันทึกเก็บไว้ด้วย ด่วน
 

 
 

ทีมที่ได้เหรียญทองชนะเลิศ เตรียมติดตามข่าวสารในการแข่งขันระดับภาคเหนือได้ที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/

 
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 

 
 

รายชื่อผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน
1. นางสุมาลี ภู่ตระกูล  เครือข่าย กลางดง  โทร 0871971006
2. นางวารี  คำทอง   เครือข่าย ก้าวหน้า  โทร 0893605965
3. นายเชาวลิต ประดิษฐ์  เครือข่าย แก่งสารจิตร โทร 087-6371860
4. นายสมุทร เกิดมี  เครือข่าย ขุนไกร  โทร 0848155848
5. นายจำเนียร เกตุชาญ  เครือข่าย จตุรภัทร  โทร 0810436832
6. นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์  เครือข่าย เจ้าหมื่นด้ง  โทร 0869274723
7. นางสาวนุชนาฏ บวบขม  เครือข่าย ทุ่งแม่ระวิง  โทร 0810466713
8. นางนิภา นันต๊ะ  เครือข่าย ทุ่งเสลี่ยม  โทร 0892692525
9. นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานท์  เครือข่าย เบญจมาศ  โทร 0869397874
10. นางวิไล แก้วเนตร  เครือข่าย เบญจสามคคี  โทร 0817855492
11. นางสาวรัชนู  แก้วทอง  เครือข่าย พญาลิไท  โทร 0873079105
12. นายประภาส เชื้อผู้ดี  เครือข่าย เมืองพระร่วง  โทร 0811984832
13. นายจิรศักดิ์ ทองเวียง  เครือข่าย แม่สิน  โทร 0810469723
14. นายถวัลย์ พรมพุก  เครือข่าย ยมนาวิถี  โทร 0871987225
15. นายเกียรติดำรงค์ คมขำ  เครือข่าย ศรีนคร  โทร 0869304182
16. นางสาวสุธีรา วัฒนาอุดมวงศ์  เครือข่าย สองฝั่งยม  โทร 0895661054
17. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์  เครือข่าย มรดกไทย  โทร
18. นายสมศักดิ์ สุภามงคล  เครือข่าย บ้านใหม่เขาแก้ว  โทร 0845978002
19. นางสาวกัลยา  คำเผือก  เครือข่าย เอกชน  โทร  0806825819

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 189
จำนวนทีม 1,445
จำนวนนักเรียน 2,795
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,002
จำนวนกรรมการ 1,287
ครู+นักเรียน 4,797
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,084
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 102
เดือนนี้ 261
เดือนที่แล้ว 400
ปีนี้ 261
ทั้งหมด 172,459