เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

.::QR CODE ผลการแข่งขันทั้งหมด::.

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์การแข่งขัน 
คำคม Crossword Amath และโซโดกุ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64
http://www.north64.sillapa.net/sp-act/

รายชื่อครู นักเรียน สพป.พะเยา เขต 2 from Suphot Chaichana

 
 

 • แจ้ง...โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับนุนไป จ.แพร่ ให้ ผอ.โรงเรียน ถือเอกสารมารับได้ในวันที่ 7 มกราคม 58 (วันประชุมผู้บริหารฯ)
  ขอบคุณครับ ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน....
 • แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทราบ เนื่องจากเงินยืมราชการค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารนักเรียนยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขอให้โรงเรียนทดรองจ่ายไปก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ให้นำเอกสารมารับเงินที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
  ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน....
 
 

บันทึกข้อความของกรรมการตัดสินระดับภาค
ที่จะขออนุญาตไปราชการ
โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

(หนังสือ)  (บันทึกข้อคาวม)

 
 

ขอแก้ไข
สำเนาหนังสือที่จะส่งแนบการเบิกเงิน
เป็นหนังสือที่ ศธ04096/ว3885
ลว. 27 พฤศจิกายน 2557

สำเนาหนังสือที่แนบขอเบิก
จะต้องมีการเกษียนหนังสือเสนอผู้บริหารโรงเรียน
ว่า สพท.พะเยา เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบ
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 16-19 ธันวาคม 2557
และผู้บริหารจะต้องอนุญาตและสั่งการให้ครู(ระบุชื่อ....) 
นำนักเรียนจำนวน....คน เข้าร่วมงานดังกล่าว ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี

หรือ แนบคำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมงาน
หรือ บันทึกข้อความขอนุญาตไปราชการ
(ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเบิกเงินไม่ได้ นะครับ)


ตัวอย่างใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ(แบบ8708)
แบบใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ (แบบ8708)

 
 


คลิกดาวน์โหลด

 
 

ด่วนที่สุด
หนังสือ ศธ 04096/3900 ลว.1 ธันวาคม 2557
เรื่อง เชิญประชุมกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครคั้งที่ 64
หนังสือ
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 
 

ราชยชื่อโรงเรียน จำนวนรายการ ครู - นักเรียน
ที่ไปแข่งขันระดับภาค 17-19 ธันวาคม 2557
(คลิก) 

 
 

 
 

คลิกดูประกาศรายชื่อคณะกรรมการได้จากที่นี้ครับ....

คลิกดูประกาศรายชื่อคณะกรรมการได้จากที่นี้ครับ....

 
 
 • โปรดทราบ รายการที่แข่งขัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน (หลังเก่า) ทุกรายการ พร้อมทั้งรายการแข่งขัน แอโรบิค ประถม/มัธยม วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557 ให้ย้ายไปแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม เนื่องจากหอประชุมอำเภอจุน(หลังเก่า) ติดงานรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาด จ.พะเยา
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยมสถานที่
  โรงเรียนบ้านยางขาม ได้จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 • การแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3 ย้ายห้องแข่งขันจากเดิม เป็น ห้องภูลังกา ทางออกสำนักงานเขต และจะใช้เครื่องใช้ของสำนักงานเขตในการแข่งขัน (Window 7) ขอให้ผู้แข่งขันนำโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันมาติดตั้งเอง (ควรเป็น flash drive เนื่องจากห้องคอมฯ ไม่มี DVD drive)
 • ด่วนที่สุด...แจ้งทุกโรงเรียน เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน โปรดตรวจสอบสถานที่ วัน เวลา การแข่งขัน เนื่องจากมีการปรับแก้ไข เปลี่ยนแปลง หลายรายการ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรดพิมพ์บัตรประจำตัวใหม่ ข้อมูลในบัตรฯ จะได้ตรงตามกำหนดการ และสถานที่การแข่งขัน

 
 

การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 • ประเพณีลอยกระทง
 • เศรษฐกิจพอเพียง

วาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-6

 • เมืองไทยน่าเที่ยว
 • สัตว์สวยป่างาม
 • เทดไท้องค์ราชันย์
 • เศรษฐกิจพอเพียงเมืองไทยน่าอยู่
 • วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ

วาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3

 • เมืองไทยน่าอยู่ก้าวสู่อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียงเมืองไทยน่าอยู่
 • ท่องเที่ยวลือไกลเมืองไทยงดงาม
 • วัฒนธรรมประเพณี สีสันของเมืองไทย
 • เทิดรักและภักดี พระภูมิของชาวไทย

ศิลป์สร้างสรรค์ ชั้นป.1 - 3 หัวข้อต่อไปนี้

 • เมืองไทยน่าเที่ยว
 • ธรรมชาติแสนสวย
 • เศรษฐกิจแบบพอเพียง

สาระทัศนศิลป์ ม.1 - ม.3

ภาพประเพณีไทย 

 1. สงกรานต์
 2. ลอยกระทง
 3. สลากภัต
 4. แห่เทียนเข้าพรรษา

ภาพสีเอกรงค์

 1. สงกรานต์
 2. ลอยกระทง
 3. แห่เทียนเข้าพรรษา

ภาพลายเส้น

 1. เมืองไทยน่าเที่ยว
 2. อาเซียน
 3. ประเพณีไทย
 4. เศรษฐกิจพอเพียง

ปะติด ป.4-6 และ ม.1-3

 1. ประเพณีไทย
 2. เศรษฐกิจพอเพียง
 3. อาเซียนร่วมใจ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6

 1. เศรษฐกิจพอเพียง
 2. เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
 3. ประเพณีไทย

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - ม.3

 1. วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

ประติมากรรม

 • ป.1 - 6
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • ชุมชนของเรา
  • สัตว์สวยป่ากว้าง
  • ประเพณีไทย
  • การละเล่นเด้กไทย
 • ป.1 - 3
  • อาเซียน
  • เมืองไทยน่าเที่ยว
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • ประเพณีไทย
 
 

การแข่งขันนาฎศิลป์

"รายการแข่งขันนาฎศิลป์ใดที่มีผู้แข่งขันเพียง 1 ทีม
อนุโลม ให้ใช้โจงกระเบนแดงได้ ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่"

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ
เชิญกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือทั้ง 2 รายการ
ประชุมจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลจุน
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
(แจ้งจาก ศน.ปินนรา)


การแข่งขันโครงงานทุกประเภท
โรงเรียนที่เข้าแประกวดโครงงาน (ทุกประเภท)
ให้จัดเตรียมโต๊ะและผ้าปูโต๊ะมาเอง


แจ้งจากสาระภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 004 ห้องวิชาการ
เปลี่ยนมาแข่งวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00

กิจกรรม Impromptu Speech ป.1 - ป.3

1. Let me to introduce myself
2. I love my family because...
3. I love my school because...
4. My favorite food is... because...
5. My favorite hobby is... because...

กิจกรรม Impromptu Speech ป.4 - ป.6

1. My warm family
2. I love my school because...
3. How to keep healthy
4. The favorite activity in my free time
5. How to save the environment

กิจกรรม Impromptu Speech ม.1 - ม.3

1. What do you think about youself?
2. How do you use your free time?
The influence of science and technology on life.

กิจกรรม Multi-skill ระดับ ป.4 - ป.6

1. Picture Dictation ให้นักเรียนเตรียมดินสอ, ยางลบ, สีและปากกา

2. เรื่องที่จะเขียนเรียงความและสัมภาษณ์

2.1 Myself 2.2 My family 2.3 My school
2.4 Environment 2.5 Freetime 2.6 Health and welfare

กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

1. occupation 2. food & drink 3. adverb
4. adjective 5. fruit 6. animal
7. healthy 8. things 9. sports
10. body 11. country nationality 12. school

กิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Around my school 2. Attracion of my town 3. The most excited vacation

ระดับปฐมวัย

กิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง
เกณฑ์การแข่งขันยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 64/2557
เพิ่มเติม ข้อ 3.4 ใช้เวลาในการแข่งขัน 10 นาที เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มแนะนำตัวเอง จนจบเรื่อง

กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน
ใช้หัวช้อ "ชุมชนของเรา"

กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
ใช้หัวข้อ "ชุมชนน่าอยู่"

 
 

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 25 กันยายน 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน ASEAN QUIZ..
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 11 กันยายน 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไข หน้าที่ 2 (ตัวหนังสือสีแดง) ..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

 
 
        ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557
 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

              ประกาศนโยบายใหม่ของ สพฐ, ,มีผลคั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
       สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น - แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
                 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
                 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
                 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
                 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      - พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
รายละเอียด คลิกที่นี่

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 137
จำนวนทีม 1,522
จำนวนนักเรียน 3,059
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,066
จำนวนกรรมการ 1,021
ครู+นักเรียน 5,125
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,146
ประกาศผลแล้ว 209/211 (99.05%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 37
เมื่อวาน 62
สัปดาห์นี้ 265
สัปดาห์ที่แล้ว 374
เดือนนี้ 1,001
เดือนที่แล้ว 1,590
ปีนี้ 17,425
ทั้งหมด 236,955
 

 

QR CODE