หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุทธีรา บุญช่วยโรงเรียนบ้้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายธีรพัฒน์ ลามเกษรโรงเรียนบ้านแม่เย็นกรรมการ
4. นางอรุณี มูลคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ กาญจนดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุวรรณณี นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายถาวร เกษณาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
2. นางชุติกานต์ ทามาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา ลามเกษรโรงเรียนทุุ่่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางพิฐชญาณ์ ทองใบโรงเรียนบ้านขอวิยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาววิมลพรรณ มุ่งตรงโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
2. นางสาววิมลพรรณ มุ่งตรงโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
3. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางเพ็ญยา ชัยพิกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางการะเกตุ ธรรมเสนาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วน)ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี จำปาทิพย์โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสุจินดา ก๋าชุ่มโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางรัตนา สิงหกูลโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ใจชุ่มโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นายปรีชา ฟังอารมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ อินทรชิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายทวี ล่ำงามโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางอัมพิกา ร่มแสงโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ล่ำงามโรงเรียนผาช่อวิยากรรมการ
2. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
3. นางอัมพิกา ร่มแสงโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ แก้วรวมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
2. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แก้วรวมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นางสาวคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางบุษยา ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นางคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางบุษยา ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหลือกรรมการ
3. นางบุษยา ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้้านไร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางสาววรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ไหวคิดโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
8. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
10. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
11. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
12. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
13. นางพรรณี สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ไหวคิดโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
8. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
10. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
11. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
12. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
13. นางพรรณี สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ไหวคิดโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
8. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
10. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
11. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
12. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
13. นางพรรณี สุจริตโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
4. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชา อุดเป็งโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางลลิพัฒน์ สายสุรีย์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางอังคณา เลือลาโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสุทธิพร สิงห์คำโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางชยานิช สุขไชยโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางจันทร์สุดา เป็งวงศ์โรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางณิชกมล คิดอ่านโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ หน้าผ่องโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ ตันจันกุลโรงเรียนบ้านถ้ำประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุคณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ตันจันกุลโรงเรียนบ้านถ้ำประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุคณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายเจด็จ เจต๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายเจด็จ เจต๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ใจหาญโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วน)กรรมการ
4. นางสุกรรณิการ์ วงศ์เรือนโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ใจหาญโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วน)กรรมการ
4. นางสาวสุกรรณิการ์ วงศ์เรือนโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางปัญญา ใจหาญโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางเจริญ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วน)กรรมการ
4. นายสุกรรณิการ์ วงศ์เรือนโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้้านทุ่งจี้กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ ใจวิเสนโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ ใจวิเสนโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ ใจวิเสนโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางปิยะภา แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางเหรียญทอง เนตรสว่างโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายศรีวร กิ่งนาละโรงเรียนบ้านจ๋งประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายทศ ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นางสังวาล ศรีชุมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางพิม นามวงศ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจ้ำกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายธนิต ลาลูนโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางนิภา สมมีโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายบรรเจิด จอมคีรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายบรรเจิด จอมคีรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงคโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่อเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายศรีทน จองเซโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา งามเริงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางนิภาพร ขัติศรีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายศรีทน จองเซโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางบัวบาน ละออโรงเรียนบ้านพริกกรรมการ
4. นายเดชกำพล เจดีย์ยอดโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศรีทน จองเซโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา งามเริงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางนิภาพร ขัติศรีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ เพียงฤทัยโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ วิญญูกุลโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตีระมงคลโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายกำจร ฟูเมืองปานโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางสาวโชติกาญจน์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ ฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ปันทะโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทิวา ใจจูณโรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิวา ใจจูณโรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ตระกูลผู้ดีโรงเรียนอนุบาลวังเนหือกรรมการ
4. นางสาวอรุณี อายุครบโรงเรียนดอนแก้ว(มป)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางอารีย์ วรรณเสถียรโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางอารีย์ วรรณเสถียรโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรินทร์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าสักโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
6. นายวิทยา เตชะวงค์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ คงทรัพทย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าสักโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
6. นายวิทยา เตชะวงค์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายเดชกำพล เจดีย์ยอดโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นางดารณี ปัญโญแก้วโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขันแก้ว มูลแก้วโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นางดารณี ปัญโญแก้วโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนวลี หลีกเลี่ยงโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนวลี หลีกเลี่ยงโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
2. นางสาวเจนวลี หลีกเลี่ยงโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางแววดาว ขัดธะสีมาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสกุลทอง กุหลันโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแววดาว ขัดธะสีมาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วิญญกูลโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแววดาว ขัดธะสีมาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วิญญกูลโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมพล วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสวก จัดสวยโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
4. นายศรัญญา ทนันไชยโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะครุฑโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงค์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะครุฑโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงค์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม สุวรรณวงค์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ตาก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม สุวรรณวงค์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ตาก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางผกามาศ มณีจักรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางผกามาศ มณีจักรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอินสม ต้อนรับโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางจีรภัทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางรุ่งราวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
4. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งงามวิทยากรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดรโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายเสถียร หมายหมั้นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นางอุษา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางสาวชาลินี หอมนานโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ช่อชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางนนทิยา นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางอำไพ วงศ์คำปวงโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ละคำปาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางปิยกาญจน์ เลิศจุ่มโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ โกเมฆโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายเดชา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วงศ์ดวงใสโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจำลองลักษณ์ ทองทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุุ่่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นายประนอม ปันตาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นายประนอม ปันตาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ไชยวิริยะโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ไชยวิริยะโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ไชยวิริยะโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวพัชณีย์ ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวพัชณีย์ ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวพัชณีย์ ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวพัชณีย์ ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวพัชณีย์ ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางพิศพรรณ บุญรักษาโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางธิดาพร ไคร้วงษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อุดรโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางพิศพรรณ บุญรักษาโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางธิดาพร ไคร้วงษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อุดรโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ โทร. 08 9956 4047Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]