หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม)
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ประธาน
2 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสานิตย์ โลหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
6 นายมานพ บุญทน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
7 นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
8 นายภานุรักษ์ เลขะวณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
9 นายชุติเดช เดชาธนาโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
10 นายพรชัย จิตบุณย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
11 นายชนินทร์ สิงคบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
12 นายสมเกียรติ นิลเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
13 นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
14 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นายพิชญุตย์ คงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นายอำนาจ ปัญญาไว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 ว่าที่ร้อยตรีธวัช เวียงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางกฤษณา จิตใจ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นางสุภัทรา ศรีระวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายสันติราษฏร์ สุธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นายพิชญุตย์ คงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
23 นางนิภา เครือพัฒนเวช ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
24 นางพีระพรรณ ใจกลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
25 นางวริทฐนันท์ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางสุทิน ฝักฝ่าย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางศุลีมาศ กวาวสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นางกัลยา วรรณมณี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางสาวนาถรดา พิกุลทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
31 นางสาวสรัลนุช บ่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
32 นางสุจินต์ สติมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
33 นางระเบียบ แสงคำมา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
34 นางประยงค์ ชัยประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
35 นางบุษบา อินแสน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
36 นางประทุมทิพย์ เสียงดี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
37 นางวันนา บ่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นางสาวมณีมัญช์ ง้าวแหลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางสาวเนตรดาว ปัญญาไว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นางสาวหทัยภัสร์ ศิลานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางสาวสุภาพร ดอนจักร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางบุษยา สุขวุฒิไชย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางสาววันวิสาข์ ม่วงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
45 นายธนกร ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
46 นางสาวตรีสุคนธ์ ดาวเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
47 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
48 นางนันท์นภัส พรินทรากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
49 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
50 นายภาคิน ทิพย์ถา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
51 นางสาวสุภาพรรณ นันตาเครือ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
52 นางสาวชุติกาญจน์ ชุ่มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผล และรายงานผล
53 นายสุธี พาทีทิน ครู คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผลและบริหารระบบการสื่อสารระดับประถมศึกษา
54 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผลและบริหารระบบการสื่อสารระดับประถมศึกษา
55 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
56 นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
57 นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
58 นางโสภา เครือแสง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
59 นางภัทราวรรณ ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 ประพันธ์ หงษ์เจ็ด สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์รายงานผลกลาง
61 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขันคำคม
62 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขันเอแม็ท
63 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขันเอแม็ท
64 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ด
65 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขัน
66 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง Admin ประสานงานการจัดกิจกรรมแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่1 Line Id me_222222
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]