หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ สุภาโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นางสาวผกาทิพย์ ผัสดีโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นางชวนพิศ ศิริพันธ์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ พันธุเวชโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปาลิกา ทัตเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการ
3. นายเชาวเลิศ สิทธิพัฒนาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ม้าเพ็งโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
5. นางอัญชลี ตาขันทะบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางมธุรส บุญเรืองโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอมรินทร์ สีหบรรพตโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
5. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. นางปราณี งามสวยโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจักรรินทร์ ขันเปี้ยโรงเรียนบ้านคุยป่ายางประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ สีหบรรพตโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายพิชิต ตระกูลสว่างโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
4. นางชนิกานต์ ตาแสงโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
5. นางณัฐกฤตา สระดูลย์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
4. นางลัดดาวัณย์ สวัยษรโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
5. นางจิระนันท์ กอปรกุศลโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ พรหมคำโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ หมูทองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ศรีวิลัยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชพร เกื้อวรกุลชัยวิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภร ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาววิไลพรรณ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
4. นางสาวกัญญาสิริ นวลต๊ะโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอมรินทร์ สีหบรรพตโรงเรียนกรรมการ
6. นางสุภัทรา ศรีระวัตรโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วุฒิไชยาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบโรงเรียนพิชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธิสา นัทะกมลโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่1 Line Id me_222222
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]