สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 38 23 15 76 72 11 1 3 84
2 ตากพิทยาคม 34 21 13 68 65 8 4 3 77
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 32 20 12 64 62 11 8 3 81
4 บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 14 12 10 36 35 10 8 5 53
5 สามเงาวิทยาคม 11 10 14 35 36 15 6 3 57
6 ยกกระบัตรวิทยาคม 6 3 2 11 16 2 5 3 23
7 วังเจ้าวิทยาคม 5 4 2 11 19 13 8 6 40
8 วังประจบวิทยาคม 4 6 5 15 13 10 4 2 27
9 นาโบสถ์พิทยาคม 3 4 10 17 19 13 14 1 46
10 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 3 1 3 7 5 4 2 3 11
11 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 2 8 7 17 19 10 7 5 36
12 ถนอมราษฏร์บำรุง 2 5 1 8 14 6 7 1 27
13 วังหินกิตติวิทยาคม 1 3 4 8 8 3 3 2 14
14 พลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) 0 0 0 0 1 1 4 0 6
รวม 155 120 98 373 384 117 81 40 582