สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 72 11 1 3 84
2 ตากพิทยาคม 65 8 4 3 77
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 62 11 8 3 81
4 สามเงาวิทยาคม 36 15 6 3 57
5 บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 35 10 8 5 53
6 นาโบสถ์พิทยาคม 19 13 14 1 46
7 วังเจ้าวิทยาคม 19 13 8 6 40
8 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 19 10 7 5 36
9 ยกกระบัตรวิทยาคม 16 2 5 3 23
10 ถนอมราษฏร์บำรุง 14 6 7 1 27
11 วังประจบวิทยาคม 13 10 4 2 27
12 วังหินกิตติวิทยาคม 8 3 3 2 14
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 5 4 2 3 11
14 พลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) 1 1 4 0 6
รวม 384 117 81 40 582