หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิชชา ตันกุระโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา คำกองจันทร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางสาวปิยกานต์ กาสอนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุทธิสา สุทธิแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวราจิตร คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ถนอมสินโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวธิดา คำแสนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทรายทอง ภักดีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน เสาแดนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวราตรี แปงอุดโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร อินต๊ะฟูโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ สินชูโรงเรียนสากรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางศุภาวรรณ ศรีวรรณนุสรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หล้าแก้วโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรวีร์ สวัสดิสุขโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสุกัญญา สารใจโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางอุรา ปิงยศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเมธาวี ขันทะสอนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บัวอาจโรงเรียนสากรรมการ
4. นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ เตชะนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ขันทะสอนโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็ชรภาโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เกรียงไกรเวชโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางณิชารีย์ น้อยราชโรงเรียนสากรรมการ
5. นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรีพรรณ ตนภูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววจีพร แก้วหล้าโรงเรียนสากรรมการ
4. นางณัฐธิดา แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตราชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางอนงลักษณ์ มโนวงค์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ขันรินทร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ ขันยมโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายยุทธ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทนะขว้างโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนรัญ นันธนะวิบูลย์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสมโภชน์ จันด้วงโรงเรียนสากรรมการ
5. นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ขัติยะโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย คฤหานนท์โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
3. นายสมนึก จันทรักษ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
4. นางจิราพร มาพริกโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางจีรนันท์ วรรณโยธาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดธาวรรณ ไชยวุฒิโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
9. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุทธิพงษ์ สอนธรรมโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไธพัฒย์ กองศรีธนภาคย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางศุราลักษณ์ แก้วโกโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายกิตติวุฒิ บุพบรรพตโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
4. นายกันตพงษ์ หมั่นดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช ธนากรวรรณโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางธัญญพัทธ์ ชูเวชโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
7. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
8. นายทินกฤต เรือนสมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นางสาวอรพิน อิ่นอ้ายโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
10. นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสุดาพร เหรียญพิมายโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพลโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายสนับพงษ์ คำรังษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงค์พันธ์ ปิจดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุดาพร เหรียญพิมายโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ ปิจดีโรงเรียนนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพลโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสนับพงษ์ คำรังษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายแซน มาแว่นโรงเรียนศรีนครน่านประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ สุริยะพรหมโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย อุตมะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางลำแพน บูรณะชาติโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางกาญจนา เสนนันตาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายอุเทน นุแปงถาโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา มโนขัติยะโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายภูริต พงษ์พิรุณโรงเรียนมัธยมพระราชทานกรรมการ
5. นายนพวิศว์ พลทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
2. นางนงนุช นิลคงโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สายวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางพุทธธิดา ไชยยงค์โรเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชัยยุทธ ทองทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางนันทิกานต์ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมพงษ์ โลนันท์สารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ทุ่งช้างกรรมการ
4. นางธัญรดา รุนทาน่านนครกรรมการ
5. นางสาววัชราพร ริกากรณ์ท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรทัย วิชัยยาศรีนครน่านกรรมการ
7. นายวรชัย สุทธไชยไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวบุญญารัสมิ์ ศรีตนไชยยาบหัวนากรรมการ
9. นางภาระดี เกิดกล้าเมืองแงงกรรมการ
10. นางพิทารักษ์ เสนรัตน์น่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
11. นายสวิง ใจพันธ์บ้านหลวงกรรมการ
12. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
13. นางจงรัก มีเงินราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
14. นางสาวนภัสกร ม่วงมามัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
15. นายชัชวาล มังคละไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นายพินิจ จิรนันทนุกูลมัธยมป่ากลางกรรมการ
17. นางสาวดารากร หาญยุทธบ่อเกลือกรรมการ
18. นางสาวศศิวิมล คำวังจันทร์น่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
19. นายดำริห์ จิณะเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
20. นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคุณภัทร อุทธิยาท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตบ่อเกลือกรรมการ
3. นางนัททิดา ระลึกไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์เมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ใหม่คำศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภัทร เทพอาจทุ่งช้างกรรมการ
8. นางสาวจิตรอนงค์ คำรศท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี ความสุขเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญญารัสมิ์ ศรีตนไชโรงเรียนยาบหัวนาประธานกรรมการ
2. นางภคธีรา อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ โยบรรยงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีจิตรา สมมุติโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ เทพอาจโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ วีระพันธ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยวน แก้วตันโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริกานต์ เจริญภักดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์โรงเรียนมััธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์โรงเรียนเชียงกลาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จิตอารีย์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์รัตน์ แดงจิระโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ยากิ้วโรงเรียนมััธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางไพลิน ยาวิไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล เสารางคอยโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ จิตอารีย์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์รัตน์ แดงจิระโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ยากิ้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางไพลิน ยาวิไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล เสารางทอยโรงเรียนเชียงกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา หม่องต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญณภัทร เทพอาจโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวนภัสกร ม่วงมาโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวจิตรอนงค์ คำรศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปฐมพงษ์ ทะแสงโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวธิษะนา กะรัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางมลฤดี เตชะตาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนกร สอนใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ ดาอินวงศ์โรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนกร สอนใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ ดาอินวงศ์โรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายศิลป์ชัย จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ ตันติกตัญญุโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นายสมพงษิ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
6. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร แก้วโกโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา มณีกาศโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สุทธจ้อยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
6. นายพินิจ จิรนันทนุกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ประกอบเที่ยงโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากาญจ์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาววมิณฑิตา ดอนป่านโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ กาวีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ กลาสีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางรุ่งนิภา คอนแก้วโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชไมพร สุนันท์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร ทำนุพันธุ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัธณา จินะแปงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ ศีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางมลฤดี บุญงามโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวบุณณดา บัณฑิตโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ตามัยโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจุุฬาลักษณ์ คำแสนโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เครือแสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางวาสนา ดีปินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เขื่อนธนะโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ รัตนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ วีระวงศ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใบยาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมชาย เขื่อนธนะโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ วีระวงศ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ใบยาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางสาวอิษฏภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิติโชค ปรารมภ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิรธีร์ ศิริรัตน์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นายอนุกูล ขอนอาบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเปรมพร ไชยสลีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี ตนะทิพย์โรงเรียนเมืองยมกรรมการ
3. นางวารุณี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางมิตรทิรา กาบนันทาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวสมใจ เนตรทิพย์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอรรถวุธ ใบยาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุกรรมการ
3. นางรัชนียา จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาสน์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวถิน เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ พิมาลย์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศโรงเรียนนาหมื่นกรรมการ
4. นางสาววรินดา ขันทะสีมาโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ ยาปีนโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุพิณญา สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสากรรมการ
4. นายทรงเผ่า ธงหิมะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายโสภณกฤต แคแดงโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางดวงใจ เนตรทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายขวัญมนัส พิศิษฎ์ธรรมากรโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายกวินท์ วงศ์รัตน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯกรรมการ
5. นางสุพรรณ จิณะไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจำลอง สุขสารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมบัติ วิหคโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ คำกัมพลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นายนพคุณ กุลาหงษ์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ ปุกคามโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสุเนตร สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
6. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
7. นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิดโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นายเศกสันต์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายสันติ ตันชูชีพโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ อินสองใจโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
5. นายอภินันท์ อุปจักรโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
6. นายณรงค์ชัย ไชยสลีโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นายอลงกรณ์ คำเวียงโรงเรียนปัวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปวินท์ สุุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นายภักดี สิทธีิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปวินท์ สุุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นายภักดี สิทธีิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธีิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภักดี สิทธีิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมฯ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
4. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทราศิลาเพชรกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทราศิลาเพชรกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทราศิลาเพชรประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทราศิลาเพชรประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
4. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
4. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
4. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ คำเวียงโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร หมายสมโรงเรียนสารธรรมฯ กรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ ฝีปากเพราะโรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
5. Mr.Benjamin Charles โรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
6. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอัมพร คำกัมพล โรงเรียนท่าวังผาประธานกรรมการ
2. นางมณีภัทร์ รางแดง โรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
3. นางบุษบา อภิวัฒน์สกุลโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางสาวอัณณีขวัญ พงษ์ธรินทร์ โรงเรียนไตรเขต กรรมการ
5. Mr.Matthais Seilerโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
6. นางสาวจรินทร ภู่อารยะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพูนพิศ อินบรรเลง โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
2. นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯ กรรมการ
3. นางณัฐชยา พันธุลีโรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. Mr.Jason Sanglirโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
6. นายถวิล โชติชัยพิบูล โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต หนักหล่อโรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
3. นายวิรพงษ์ ทะก๋า โรงเรียนไตรเขต กรรมการ
4. Mr.Jason Sanglirโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐ์ธร โรงเรียนปัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ฝังแก้ว โรงเรียนเชียงกลางฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำแพน ตนะทิพย์ โรงเรียนเมืองยมฯ กรรมการ
3. นางภัทรินทร์ คำยอด โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
4. นายศักดิ์ พันชน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร กรรมการ
5. นางสาวอัมพร สินสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
6. Mr.Kean Ralph Jadormeo Alauezaโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นายวิจารย์ จิณะเสน โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิชา อุปละโรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
2. นายภราดร หมื่นโพธิ์โรงเรียนเชียงกลาง กรรมการ
3. นางพิลาวัลย์ อยู่สุข โรงเรียนหนองบัวฯ กรรมการ
4. นางพิชญา ยะสาดาบัน โรงเรียนไตรเขต กรรมการ
5. Mr.Roger Charles Manuelโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสาวเครือศรี กันฟัน โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ปราบริปูโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประธานกรรมการ
3. นางสายทอง ดุสิตากร โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
4. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
5. นางอรวรรณ ธราวรรณโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
6. นางสาวชดาภัทร ตนะทิพย์โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
7. นางสาวมนัญญา ไชยสลีโรงเรียนเมืองยมฯ กรรมการ
8. นางสาวรทนน กันฟอง โรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
9. นางยุวรีย์ ใจการณ์โรงเรียนเมืองแงง กรรมการ
10. นางกัญญา อุปจักร โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
11. นายเชาวว์วัฒน์ หมอป่าโรงเรียนมัธยมพระราชทานกรรมการ
12. Miss Nyameka Socamangasheโรงเรียนปัวกรรมการ
13. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ โรงเรียนพระธาตุฯ กรรมการ
14. Mr.Cody Landon Jaffeโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
15. นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ โรงเรียนทุ่งช้าง กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวชมนาด ไชยวงค์โรงเรียนเมืองแงง กรรมการและเลขานุการ
17. นางฉันทนา นันทแกล้ว โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
18. นางพิมสิริ ใจกว้างโรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการและเลขานุการ
19. นางเล็ก จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวันทนีย์ ปราบริปูโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประธานกรรมการ
3. นางสายทอง ดุสิตากร โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
4. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
5. นางอรวรรณ ธราวรรณโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
6. นางสาวชดาภัทร ตนะทิพย์โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
7. นางสาวมนัญญา ไชยสลีโรงเรียนเมืองยมฯ กรรมการ
8. นางสาวรทนน กันฟอง โรงเรียนเชียงกลางฯ กรรมการ
9. นางยุวรีย์ ใจการณ์โรงเรียนเมืองแงง กรรมการ
10. นางกัญญา อุปจักร โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
11. นายเชาวว์วัฒน์ หมอป่าโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
12. Miss Nyameka Socamangasheโรงเรียนปัวกรรมการ
13. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ โรงเรียนพระธาตุฯ กรรมการ
14. Mr.Cody Landon Jaffeโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
15. นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ โรงเรียนทุ่งช้าง กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวชมนาด ไชยวงค์โรงเรียนเมืองแงง กรรมการและเลขานุการ
17. นางฉันทนา นันทแกล้ว โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
18. นางพิมสิริ ใจกว้างโรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการและเลขานุการ
19. นางเล็ก จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาฯ กรรมการ
3. นางณัฐรดา จันฟุ่นโรงเรียนสารธรรมฯ กรรมการ
4. นางชนนิศา เมืองมูลโรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
5. นางสาวปวีณา พรหมรักษ์โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
6. นางพัทธีรา อายุพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการ
7. Mr.Grant Edward Richardsโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. Mrs.Yollymar R. Sumangilโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
9. นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทรวิจิตรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาฯ กรรมการ
3. นางณัฐรดา จันฟุ่นโรงเรียนสารธรรมฯ กรรมการ
4. นางชนนิศา เมืองมูลโรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
5. นางสาวปวีณา พรหมรักษ์โรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
6. นางพัทธีรา อายุพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการ
7. Mr.Grant Edward Richardsโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. Mrs.Yollymar R. Sumangilโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
9. นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทรวิจิตรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ทนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชรินทร์ วงค์คำโรงเรียนมัธยมพระราชทานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา คชสินธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ไชยสลี โรงเรียนเมืองยมฯ กรรมการ
5. นางสาวศรีวรรณ แซ่เติ๋น โรงเรียนปัวกรรมการ
6. Mrs.Tu Dingmeiโรงเรียนปัวกรรมการ
7. Mr.Fan Xinzhouโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
8. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร ทนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชรินทร์ วงค์คำโรงเรียนมัธยมพระราชทานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา คชสินธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ไชยสลี โรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
5. นางสาวศรีวรรณ แซ่เติ๋น โรงเรียนปัว กรรมการ
6. Mrs.Tu Dingmeiโรงเรียนปัวกรรมการ
7. Mr.Fan Xinzhouโรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
8. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส อ่ำหงษ์ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อ่ำขำ โรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
3. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯ กรรมการ
4. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
5. Mr.Hidenori Sekiโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรี โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพรลภัส อ่ำหงษ์ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อ่ำขำโรงเรียนท่าวังผาฯ กรรมการ
3. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯ กรรมการ
4. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวฯ กรรมการ
5. Mr.Hidenori Sekiโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรี โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นาย สวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุณัฐชา ยวงคำโรงเรียนพระธาตุฯ กรรมการ
3. Mr. Brandon Machโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คำศรีใสโรงเรียนท่าวังผากรรมการ
5. นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. Mr. Brandon Machโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ คำศรีใสโรงเรียนท่าวังผากรรมการ
4. นางสาววิชญาพร วรรณโกฏิโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นายวันชัย พูนทรัพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศก พิยะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรยงค์ อินต๊ะ โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
8. นายสุจินดา ทรายแหลมทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นายวันชัย พูนทรัพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศก พิยะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรยงค์ อินต๊ะ โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
8. นางสุจินดา ทรายแหลมทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ตนใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติชัย สอนศิริโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ คำวังโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาววาสนา ดีปินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเรณู นิลประภาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายนครินทร์ กิวัฒนาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเรณู นิลประภาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายนครินทร์ กิวัฒนาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฐกา คำวังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชิษณุชา รินฤทธิ์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางอนงลักษณ์ มโนวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวราจิตร คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เพ็ชรภาโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สิทธิไชยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางวันเนาว์ ปิยะมานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงค์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สิทธิไชยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางวันเนาว์ ปิยะมานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงค์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจรวยพร หมายสมโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล โชคชัยพิบูลย์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คำสีใสโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรินทร์ คำยอดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ คำเวียงโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอัมพร คำกัมพลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐรดา จันฝุ่นโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายศักดิ์ พันชนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางนวพร ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางจิราพร มาพริกโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ สอนธรรมโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางประพิมพร แสนทวีสุขโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวราจิตร คุณสิทธฺ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี ขันทะสอนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายชาติชาย ทนะขว้างโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวณชพร จิตรอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุดธาวรรณ ไชยวุฒิโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา มโนขัติยะโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวพุทธธิดา ไชยยงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชโยดม พลายสารโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นางชลธิชา มังคละโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา สุขหมื่นโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร กรรมการ
4. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา สุขหมื่นโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญยดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อย กรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิราม งามชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ เวียงศิลาโรงเรียนนาหมื่นประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกันโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรี ประธานกรรมการ
2. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายรัชพล ไชยวงศ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรี ประธานกรรมการ
2. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายรัชพล ไชยวงค์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายภาสกร กติยาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวยุวดี ชุรีโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
5. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษดา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพากร แก้วอินทรีโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯกรรมการ
3. นางสาวรุจินันท์ ปันชัยโรงเรียนน่านคริสเตียนฯ กรรมการ
4. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพากร แก้วอินทรีโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯกรรมการ
3. นางสาวรุจินันท์ ปันชัยโรงเรียนน่านคริสเตียนฯ กรรมการ
4. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ ปายสารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีฯกรรมการ
3. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีฯกรรมการ
3. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพักษ์ จิตอารีโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพักษ์ จิตอารีโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ใหม่ชัยโรงเรียนศัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอำนาจ จิตอารีโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายบรรจง ขอดแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอำนาจ จิตอารีโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายบรรจง ขอดแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประพิณ ปิยาพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประพิณ ปิยาพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร แซ่ปังโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรดา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ แก้วหล้าโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกนกพร แซ่ปังโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรดา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ แก้วหล้าโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกนกพร แซ่ปังโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรดา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ แก้วหล้าโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร แซ่ปังโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรดา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ แก้วหล้าโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ ประกอบเที่ยงโรงเรียนมัธยมปัวประธานกรรมการ
2. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางพุ่มพวง วรสันติวงค์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ เนตรทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางคุณัญญา ตนะทิพย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
3. นายภูริต พงษ์พิรุณโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ปายสารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรณ์ เมฆแสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หาญพูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิบแสน นาคทั่งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หาญพูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิบแสน นาคทั่งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หาญพูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิบแสน นาคทั่งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ปราบริปูโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ปราบริปูโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
3. นางสาวชไมพร สุนันท์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
2. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
3. นางสาวชไมพร สุนันท์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
3. นางสาวชไมพร สุนันท์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]